Chương trình “Về Nguồn”do Công đoàn Tổng công ty tổ chức

Chương trình do Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn lại được  tổ chức như một điểm hẹn hàng...

Tham quan, du lịch tại Malaysia – Singapo năm 2016

Không ngừng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên, tăng cường giao lưu...