Chi tiết xem: tài liệu họp Đại hội cổ đông tại MENU chuyên mục “CỔ ĐÔNG”